• 05Čvn

  Aeroklub Přibyslav vyhlašuje výběrové řízení na provedení rekonstrukčních prací na letišti Aeroklubu Přibyslav pro zlepšení infrastruktury letiště zařazeného v IZS Kraje Vysočina. Rekonstrukce je spolufinancována Krajem Vysočina, městem Přibyslav a vlastními zdroji Aeroklubu Přibyslav. Zadání VŘ níže:

   

  Výběrové řízení na provedení rekonstrukčních prací na letišti Aeroklubu Přibyslav pro zlepšení infrastruktury letiště zařazeného v IZS Kraje Vysočina

   

  Zadavatel:

  Aeroklub Přibyslav

  Letiště 422

  582 22 Přibyslav

  Email: lkpi@lkpi.cz, tel.:  604 480 788 (kontaktní osoba Z. Špaček)

  IČO: 46484621

  DIČ: CZ46484621

   

  Druh a předmět zakázky:

  Realizace rekonstrukčních prací  dle Zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení.

   

  Zadávací podmínky, vymezení zakázky:

  Vzhledem k technické povaze některých součástí rekonstrukce, je VŘ rozděleno na dvě části, z nichž každá bude vyhodnocena zvlášť:

   

  Část 1) Rekosntrukční práce stavební:

  a)     Rekonstrukce zastřešení objektu hangáru

  Současný stav:

  Zastřešení je provedeno pozinkovanou krytinou z 50 let. 20. století, podklad je lepenka připevněná na dřevěném bednění.

  Požadujeme:

  Provést demontáž a likvidaci plechové krytiny a lepenky. Dále pak opravu poškozených míst dřevěného bednění a opětovné položení krytiny, včetně lemování střechy, okapů a svodů. Plocha střechy je 800 m2, lemování střechy má celkovou délku 120 m, délka okapu je 35 m, délka svodů je 14 m.

   

  b)     Rekonstrukce zastřešení provozní budovy

  Současný stav:

  Poškozený povrch lepenky a několika vrstev asfaltových nátěrů.

  Požadujeme:

  Provést opravu povrchu z důvodu minimalizace rizika zatékání a provedení položení nové hydroizolační krytiny, včetně lemování střechy, okapů a svodů. Plocha střechy je 100 m2, lemování střechy má celkovou délku 40 m, délka okapu je 10 m, délka svodů je 12 m.

   

  c)       Vybudování zpevněné plochy pro potřeby IZS

  Současný stav:

  Tráva.

  Požadujeme:

  Provést odstranění a odvoz vrchní vrstvy zeminy, zpevnění podloží štěrkem a položení zatravňovací dlažby. Rozměry plochy jsou 25 m x 4 m. Lokace viz. foto:

  foto1_web

   

  d)     Vyznačení plochy pro vzlety a přistání LZS

  Současný stav:

  asfalt/tráva.

  Požadujeme:

  Provést vyznačení plochy pro vzlet a přistání značením dle náčrtů níže. Znaky ve šrafovaných kruzích budou realizovány bílými dlaždicemi zapuštěnými v trávě, tak aby jejich povrch byl ve shodné výšce s okolním terénem, zbytek značení bude proveden aplikací nátěru na asfalt. Lokace a orientace viz. foto:

  foto_2web

   

  foto3_web

   

  foto4_web

   

  e)      Závory

  Vyrobit a instalovat:

  2ks lehkých, ručně ovládaných uzamykatelných závor pro oddělení veřejného a neveřejného prostoru letiště. Délka závory: cca 3 m. Barva závor: červenobílé pruhy

   

  Část 2) Instalace doplňkového osvětlení pro potřeby nočního provozu LZS

   

  a)     Realizace 4ks  světel k osvětlení plochy pro vzlet a přistání LZS

  Technická specifikace:

  Minimální svítivost ekvivalentní žárovce 20W, barva světla bílá nepřerušovaná, směr svícení mírně k zemi, spínání společné se světly dle odst. b), světlo musí být kompaktních rozměrů s co nejmenší výškou nad povrchem, musí být instalováno tak, aby poryvy vzduchu při provozu vrtulníku nezpůsobily oddělení jakékoliv části či celého světlo a jeho nechtěný pohyb. Světlo musí být odolné proti vniknutí vody při dešti nebo sněhu. Zásahy při instalaci do asfaltových povrchů musí být minimalizovány.

   

  b)     Realizace doplňkového pomocného osvětlení hangáru

  Technická specifikace:

  Instalace 2ks červených světel na jižní rohy hangáru, 2ks bílých světel (min. výkon 200W) pro osvětlení prostoru před hangárem pro potřeby sanitních vozidel IZS. Možnost spínání přes GSM bránu od přednastavených telefonních čísel  nebo manuálního zapnutí posádkou vozu IZS, automatické ukončení svitu přednastaveným časovačem nebo manuálně. Napájení bude ze sítě 230V/50Hz.

   

   

  Nejzašší termín dokončení zakázky a předání zadavateli je 20.9.2013.

   

  Zpracování nabídkové ceny:

  Celková cena musí být stanovena včetně všech souvisejících nákladů (doprava, odvoz, materiál, dokončovací práce atd.). Celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH v Kč. Proveďte rozpis jednotlivých položek, které tvoří cenovou nabídku s uvedením cen položek. Naceněny musí být všechny body z Části 1) nebo všechny body z Části 2) nebo všechny body z obou částí. Nabídky, kde nebude provedeno nacenění všech bodů pro jednotlivé části, budou vyřazeny.

   

  Požadavky na dodavtele:

  Prokázat schopnost splnit zakázku v plném rozsahu dle Zadávacích podmínek doložením Živnostenského oprávnění k cenové nabídce.

   

   Práva zadavatele:

  Výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu, nevracet podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení, upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

   

  Hodnotící kritéria a lhůta hohnocení:

  Vítěz bude vybrán na základě kritéria nejnižší ceny.

  Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 10 pracovních dní.

   

  Podání nabídky:

  Nabídku zaslat písemně na adresu Zadavatele nejpozději do  12.6.2013 (rozhoduje datum podání) v obálce označené na zadní straně nápisem: VŘ-neotevírat.

  Publikoval(a) Zdeněk Špaček | 5.6.2013 |Komentujte...